HOME Strona Główna

ZASADY WIARY

    Kościół Starokatolicki Mariawitów opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności. Zasady te zawarte są w księgach kanonicznych Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz dogmatach i tradycji niepodzielonego Kościoła określone na pierwszych siedmiu soborach powszechnych.
     Opiera się również na Objawieniu o Bożym Miłosierdziu, otrzymanym przez Założycielkę mariawityzmu świętą Marię Franciszkę Kozłowską, wskazującym, że ratunek dla pogrążonego w grzechach świata jest w Chrystusie obecnym w Przenajświętszym Sakramencie oraz we wzywaniu nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny.
     Kościół Starokatolicki Mariawitów nie uznaje prymatu żadnego biskupa oraz nieomylności człowieka w sprawach wiary i moralności. Kult Przenajświętszego Sakramentu w życiu wiernych ma się wyrażać w częstym przyjmowaniu Komunii św., stosownie do słów Chrystusa: "Jeślibyście nie pożywali Ciała Syna Człowieczego i nie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie" (J 6,53). Kult ten polega także na odprawianiu adoracji ubłagania.
     Kościół uznaje siedem Sakramentów Świętych:

  • Chrzest - który gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami,
  • Bierzmowanie - które umacnia nas w wierze świętej, udzielając nam darów Ducha św.,
  • Ciało i Krew Pańska (Komunia św.) - które pod postaciami chleba i wina dają nam żywą obecność Pana Jezusa, jako źródła światła, mocy i życia boskiego dla człowieka. Przenajświętszy Sakrament nazywamy Eucharystią od greckiego słowa "eucharistein" co znaczy "dziękować",
  • Pokuta - która gładzi grzechy po chrzcie świętym popełnione,
  • Kapłaństwo - które daje moc do sprawowania sakramentów świętych,
  • Małżeństwo - które udziela małżonkom łaski do wspólnego pożycia i pobożnego wychowania dzieci,
  • Namaszczenie chorych olejem św. - które gładzi grzechy zapomniane, pomaga do dobrej śmierci, lub odzyskania zdrowia.
    Komunia św. udzielana jest pod dwiema postaciami (chleba i wina). Spowiedź uszna przed kapłanem obowiązuje dzieci i młodzież do lat osiemnastu. Mogą z niej korzystać dorośli na własne życzenie, ale wszystkich obowiązuje spowiedź powszechna przed Chrystusem z rozgrzeszeniem kapłana.
     W Kościele Starokatolickim Mariawitów nie istnieje obowiązkowy celibat duchownych.
     Msza św. i cała liturgia odprawiane są w języku narodowym od 1907 r. Mariawici są prekursorami w tym względzie, Kościół Rzymskokatolicki języki narodowe wprowadził do liturgii wiele lat później.
     Wszystkie posługi w Kościele są bezpłatne, zgodnie z zaleceniem Chrystusa: "Darmoście wzięli, darmo dawajcie" (Mt 10,8). Duchowieństwu wolno jest przyjmować dobrowolne ofiary za posługi religijne, ale nie może ich żądać. Kościół Starokatolicki Mariawitów jest członkiem organizacji dążących do pojednania i zjednoczenia wyznań chrześcijańskich - Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich. Utrzymuje też przyjazne stosunki z Kościołami Unii Utrechckiej.
     Kościół Starokatolicki Mariawitów prowadzi działalność skierowaną głównie na odnowienie życia religijnego poprzez szczególne nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu (Eucharystii) i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Za bardzo istotną uważa też działalność społeczną na rzecz wiernych. Inspiracją do tej działalności jest przede wszystkim nauka Pana Jezusa o miłości Boga i bliźniego, zawarta w Ewangelii Świętej.
    

św. Maria Franciszka Kozłowska
Założycielka Mariawityzmu