HOME Strona Główna

 NA WIELKI POST

   Czterdziestodniowy czas przygotowania do święta Paschy, to jest Chwalebnego Zmartwychwstania Pańskiego nazywamy Wielkim Postem. Wielkim, gdyż wzywa nas nie tylko do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w wyznaczone dni, czy też rezygnacji z zabaw i nałogów. W te dni mamy przede wszystkim rozważać dzieło zbawienia i odkupienia całego rodzaju ludzkiego, jakie wykonało się na Golgocie, a to przynagla nas do zastanowienia się nad swoim powołaniem religijnym i nad stopniem realizacji przez nas tego powołania.
   Czym jest Wielki Post dla Kościoła i każdego wierzącego, najlepiej odzwierciedlają słowa Apostoła Pawła z Listu do Koryntian (2Kor5,20i 6,3): „w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem i napominamy was abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”, a więc jest to upragniony czas zbawienia, ponieważ przeżywamy tajemnicę Syna Bożego, który dla nas cierpi i umiera na krzyżu. Kościół w tych dniach uświadamia sobie, że uczestniczy w wielkim dziele odkupienia świata podjętym przez Chrystusa i od najdawniejszych czasów karmi się obficie słowem Bożym, tym przewybornym ziarnem prawdy, które pochodzi z ust Bożych. W ten sposób wzmacniamy swoją wiarę, która zdolna jest wprowadzić wokół nas rzeczywistość Królestwa Bożego na Ziemi.
   „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, pojednajcie się z Bogiem”, te słowa Pana Jezusa Kościół kieruje do swych wiernych podczas parafialnych rekolekcji, które maja wprowadzić nas na drogę zbawienia, a więc Boże zbawienie jest dla człowieka dostępne, moc Chrystusowego odkupienia może ogarnąć wszystkich, potrzeba tylko otwarcia serca i gotowości na przyjęcie Słowa Bożego, ale na przeszkodzie staje grzech. Wobec wielkości darów Bożych uświadamiamy sobie w tych dniach popełnione zło, naszą słabość, ułomność i grzeszność. Uświadamia to sobie Kościół jako zbiorowa społeczność, jak i poszczególni chrześcijanie, czciciele Jezusa Chrystusa, którego miłosierdzie jest ponad wszelką nędzę ludzką. Bo Wielki Post to czas nawrócenia i odejścia od grzechu, to czas przemiany serca i sposobu myślenia. Wymaga to z naszej strony zaparcia siebie i walki z samym sobą. Bóg wzywa do nawrócenia wszystkich ludzi, ale przebacza tym, którzy Go o to proszą. Jest także cierpliwy wobec grzeszników. Stąd rodzi się potrzeba modlitwy wytrwałej, pełnej ufności i nadziei. Tak pojmowany Wielki Post staje się czasem intensywnego życia duchowego, czasem walki z sobą i mocami zła, czasem zbliżenia się do Chrystusa, który teraz cierpi i dźwiga krzyż naszego zbawienia.
   Wykorzystajmy więc okres Wielkiego Postu i odbywających się w tym czasie parafialnych rekolekcji na wzmożoną modlitwę i zbadania stanu swojej wiary oraz sposobu realizacji obowiązków religijnych. Niech Chrystus Pan będzie dla nas wzorem jak walczyć z pokusami szatańskimi. Gdy więc usłyszymy dzwon wzywający nas na wielkopostne nabożeństwo wspomnijmy również Jezusowe słowa czytane w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, „że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. To znaczy, że żyję z woli Bożej i zgodnie z Jego wolą powinienem postępować. I to polecenie Boże na trwale umieśćmy w swoich sercach, a wówczas Kościół nie będzie dla nas wymysłem ludzkim, ale wolą Bożą, którą każdy wierzący winien dobrze wypełniać „Albowiem błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”.

ks. bp M. Bernard